Będzie to intensywny rok, w czasie którego doświadczysz wzrostu i rozwoju w swojej podróży z Bogiem i życiu w Królestwie. 

Zobaczysz rezultaty swojej inwestycji w ten rok. Akademia nie została skonstruowana tak, aby dostarczać jedynie informacje i dbać o to, co mamy w głowie. Zawiera zarówno części teologiczne, jak i praktyczne, abyś mógł/mogła zastosować duchowe prawdy w swoim codziennym życiu. 

W każdy weekend będziemy mieć czas na relacje, nauczanie oraz dyskusje. Oczekujemy, że będziesz doświadczać obecności Bożej i z każdego spotkania wyjdziesz zmieniony/zmieniona. Jednak weekend to jedynie początek tego, co Bóg chce zrobić w twoim życiu. Aby zadbać o Twoje zaangażowanie w tę podróż, którą rozpoczynasz, przygotowaliśmy pewne założenia, punkty, które będą Cię motywować.  

Założenia te powstały w oparciu o wersety z Ewangelii Mateusza 7:7-8: “Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą.” Jeśli dążymy do poznania Boga i szukamy Go, wówczas Go odkryjemy. I Twoje punkty opierają się właśnie na tej koncepcji. 

Możesz otrzymać maksymalnie 50 punktów, czyli 5 punktów za każdy temat. Poniżej są one wyszczególnione:

 • 1 punkt – Uczestnictwo w całym weekendzie 
 • 1 punkt – Po weekendzie przestudiowanie pozostałego materiału w podręczniku – zaznaczanie, podkreślanie, studiowanie fragmentów Biblii, itd. Należy to przynieść na kolejne zajęcia i pokazać.
 • 1 punkt – Napisanie 500 słów przemyśleń na temat tego, czego nauczyłeś/nauczyłaś się z danego tematu. 
 • 1 punkt – Przedyskutowanie z innym studentem tego, czego się uczysz 
 • 1 punkt – Napisanie konkretnego świadectwa tego, w jaki sposób stosujesz to, czego się uczyłeś na ostatnim spotkaniu. Mogą to być 1-2 zdania.  

Suma: 5 punktów/temat 

Aby ukończyć Akademię należy mieć 35 punktów.   

Przygotuj się na wyjątkowy rok poznawania Boga i głębszego wrastania w Jego Królestwo.


This will be an intense year that will see you grow and develop in your walk with God and living life in the Kingdom.

What you invest in this year, you will experience the results.  The school is not designed to be all about information or what is in your head.  It will have both theological and practical parts so you can apply spiritual truths to your every day life.

Each weekend will have time for relationships, for teaching, and for discussion.  We expect to see you experience the presence of God and walk away from the weekend impacted.  However, the weekend is just a starting place for what God is wanting to do in your life.  To hold you accountable to the journey you are on, we have a set of guidelines, or credits to push you.  

These guidelines were created with the verses Matthew 7:7-8 in mind, “Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened.” If we are pursuing God and seeking Him, we will discover Him, so your credits are based on this concept.

You can receive a maximum of 50 credits, or 5 credits for each topic.  Below are the credits:

 • 1 credit – Attend the entire weekend
 • 1 credit – After the weekend, study the rest of the manual provided – marking in it, underlining, reading the Bible studies, etc.  You will bring this to the next class to show the admin.
 • 1 credit – Write a 500 word reflection of what you have learned in the topic
 • 1 credit – Discuss with another student what you are learning
 • 1 credit – Write a specific testimony of how you are applying what was taught in your life.  This can be 1-2 sentences.  

Total: 5 credits/topic

To graduate from the school, you must have 35 credits.  

Get ready for an incredible of pursuing God and growing deeper into His Kingdom.

Not Enrolled

Course Includes

 • 8 Lessons
 • 4 Topics
 • 8 Quizzes